«آلن بديو: يک عمر نوشتن»

«آلن بديو: يک عمر نوشتن»

“امروزه انسانهای زيادی هستند که لذت عشق را نمی شناسند. آنها از لذت و تمتع جنسی باخبرند، اما همه ميدانيم لاکان درباره لذت جنسی چه نظری داشت.”

Alain Baiou_n

عشق، به گفته برجسته ترين فيلسوف زنده فرانسه، “عهد و پيمانی ميان دو نارسيست يا خودشيفته نيست، بل که بيشتر از آنست. عشق ساخت و سازی است که شرکت کنندگان خود را به فراتر رفتن از خودشیفتگی (شان) واميدارد. برای برقراری و دوام عشق، فرد ناگزير از اختراع دوباره خويشتن است.”

“در حالی که لذت و شهوت بر ديگری متمرکز ميشود، و همواره به گونه ای بتواره، حول اشياء مشخصی، چون پستان ها، باسن و آلت تناسلی می گردد، عشق، بر هستی آن ديگری ناظر است، ديگری همانگونه که به تمامی مسلح به هستی اش، بدرون زندگی من پا گذاشته است، و زندگي ام را متعاقبا مختل و نيازمند تعمير و بازسازی دوباره کرده است.”

به بيانی ديگر، عشق، از جهات بسياری، نقطه مقابل رابطه جنسی است. عشق، به باور بديو، نتيجه فوران جنون آميز و اخلال گر شانس يا تصادف در زندگی ما است. او اين مساله را به زبانی فلسفی اين گونه بيان می کند: “تصادفی بودن مطلق ديدار يا ملاقات دو نفر به صورت تقدير جلوه می کند. تنها با اظهار عشق است که يک جابجايی از شانس يا تصادف به تقدير صورت می گيرد و نيز از همين روست که اين عمل تا اين درجه مخاطره آميز است و با نوعی از ترس و هراس هولناک از صحنه درهم آميخته است. کار عشق همـــانا فائق آمدن بر همين ترس است.

بديو از مالارمه نقل قول می کند، همو که شعر را همچون “شانس يا تصادفی ميديد که می بايست کلمه به کلمه به شکست کشانيدش”. يک رابطه عاشقانه نيز از وضعيتی مشابه با آن برخوردار است. “سرسپردگی و وفاداری در عشق، به اين پيروزی پيشرفته اشاره دارد: اين که تصادفی بودن يک ملاقات را از طريق ابداع آنچه که پايدار و ماناست، با تلاشی هر روزه به شکست بکشانی.”

چنين تمجيد و ستايشی از وفاداری خلاق يقينا نشان دهنده آنست که بديو مرد اين دوره و زمانه نيست. به گفته بديو “اينروزها در پاريس پنجاه درصد زوج ها بيشتر از پنج سال با همديگر سر نمی کنند. اين مساله به باور من غم انگيز و ناراحت کننده است چون معتقدم خيلی از اين آدمها لذت عشق را نمی شناسند. آنها لذت و تمتع جنسی را می شناسند – امـــا همه ما ميدانيم لاکان چه ديد و نگاهی به موضوع لذت جنسی داشت.”

لينک مصاحبه اش با استوارت جفريس:
http://www.theguardian.com/culture/2012/may/18/alain-badiou-life-in-writing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.