«كشتي گرفتن با خدا و با شيطان»

«كشتي گرفتن با خدا و با شيطان»

ايوب، كه به بلايي عظيم گرفتار آمده بود، از قعر چاه مصيبت پروردگار خود را به ياري طلبيد تا پرسش او را پاسخ گويد- و جواب شنيد كه: “پرسش تو بر حق است ؛ اما آيا تو براي پرسيدن آن برحق هستي؟”
(**)

Wrestling_n

اخيراً کتابی در اختيارم بود درباره مساله “شر” و ديگر مسايل مرتبط با آن كه نويسنده در انتهاي نوشتار به نتيجه ي قابل تأملي رسيده بود. به جا و مناسب ديدم خلاصه آن را اينجا در صفحه فيسبوك خود به اشتراك بگذارم. نويسنده به اين نتيجه رسيده بود:

هر پاسخي به مساله شر خود پرسش هاي تازه اي را مطرح مي كند كه هم پرسش هاي پيشين ما را به چالش مي كشد و هم پاسخ هاي ما به آنها را. ما با طرح پرسش هاي خود موضع يا رويكردي اتخاذ مي كنيم كه خودش پرسش برانگيز باقي خواهد ماند و به پرسش هاي ديگري دامن خواهد زد.

اين كه ما عشق، عدالت و قدرت خدا را نفي و انكار كنيم يا زير سوال بريم، از آن دفاع كنيم يا نكنيم، هيچ اهميتي ندارد، زيرا آنچه بواقع با اين عمل ما زير سوال مي رود، عشق، عدالت، اعتقاد، صداقت يا بي صداقتي “ما” است، همبستگي “ما” با رنج كشيدگان و مصيبت ديدگان، و تعهد وجودي “ما” است كه زير سوال مي رود. بهترين نظريه ها آنهايي هستند كه زخم ها و پرسش هاي ما را باز و گشوده نگه مي دارند و جستجوي دائمي ما بدنبال دارو و درمان براي زخم ها و جراحات ما را بر مي انگيزند. آنچه ما بدان نيازمنديم، رديه نويسي و انكار و ابطال شر نيست، امتناع كردن از شر است.

(From the depths of misery, Job asked God to answer him—“Your ques‐ tion is justified,” God replies, “But are you justified in asking it?”)

In seinem Elend fordert Hiob Gott zur Antwort auf – ”Deine Frage ist berechtigt”, sagt Gott zu ihm,”bist du aber berechtigt zu dieser Frage”

(**) معرفي شاعر و گزين گويه نويس Elazar Benyoëtz

الازار بنيوتز در شهر نويشتات وين در سال ١٩٣٧ زاده شد. دو سال بعد از تولدش خانواده وي در گريز از شيوع فاشيسم و روي كار آمدن نازي ها در آلمان، به فلسطين مهاجرت مي كنند. اولين كناب هاي او به زبان عبري نوشته و منتشر شدند، اما از سال ١٩٦٩ او تمامي كتابهايش را به آلماني نوشته است. بنيوتز را نوآور در ژانر گزين گويه نويسي در آلمان به شمار مي آورند و در اين نوع نوشتار موفق به أخذ چندين جايزه شده، از جمله جايزه آدلبرت فون چاميسو و همچنين مدال افتخار جمهوري فدرال آلمان.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.