معرفي كتاب «اشك هاي طاووس»

معرفي كتاب «اشك هاي طاووس»

سفر به سرزمين ايزدي ها پيش از دولت اسلامي موسوم به داعش
پيتر وينگورد

«حكايت مردمي كه فرياد كمك خواهي شان به گوش جهانيان نرسيد.»
Ezidis_n 

در ماه آگوست سال ٢٠١٤ دولت اسلامي مبادرت به پاكسازي قومي أقليت هاي مذهبي مستقر در شمال عراق مي كند. كردهاي ايزدي از جمله گروههاي قومي بودند كه در معرض اين پاكسازي قرار گرفتند، شكنجه شدند، مورد تجاوز واقع شدند، به بردگي برده شدند، فروخته شدند و به قتل رسيدند.

آن دسته از ايزدي ها كه بخت يارشان بود و از ماشين قتل و غارت و كشتار داعش جان سالم به در بردند، مجبور به جلاي وطن و گريختن از سرزمين ابا و اجداي خود شدند كه رابطه تنگاتنگي با مذهب شان داشت.

پيتر وينگورد از محل زندگي ايزدي ها در شمال عراق پيش از وقوع اين فجايا ديدار كرده بود. كتاب اين نويسنده دانماركي روايتي است از يك فرهنگ ويژه، از يك نظام مبتني بر كاست، دراويش، آفتاب پرستي، زيارت و بيش از همه، آن فرشته افسانه ای معروفش، ملك طاووس.

پيتر وينگورد: اشك هاي طاووس
سفر به سرزمين ايزدي ها پيش از دولت اسلامي

تاريخ انتشار: ژانويه ٢٠١٦
تعداد صفحات: ٢٦٠
قيمت: ١٧٩،٩٥ كرون
شماره ثبت: ٩٧٨-٨٧-٧٦٩٥-٣٧٧-٥

براي كسب اطلاع بيشتر در مورد ملك طاووس رجوع شود به:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Melek_Taus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.