Featured

«بر لبه پرتگاه فراموشی»

فراموشی – دگرباره گريبان روسيه را گرفته و به اين خانه برگشته است. اگر زمامداران كنوني قرار است از تاريخ همچون اسلحه ای سياسی استفاده كنند، لازمه اش اين است که بدان مسلط بوده و آنرا در کنترل و اختيار خود داشته باشند. کارکرد منطقي چنين اسلحه اي مستلزم پاکسازی و زدودن آثار شوم و هولناک از سيماي تاريخ گذشته است، و اين همان کاری است که پوتين و باقی اعضاي دستگاه دولت روسيه گرماگرم انجام آن هستند.

معرفي اثر تازه نويد كرماني “در امتداد مرزها و سنگرها”

«جنگ بي سرانجام» معرفي اثر تازه نويد كرماني "در امتداد مرزها و سنگرها" نويد کرمانی، نويسنده ايرانی تبار آلمانی، در سفرنامه ای که با استادی و مهارت هر چه تمام تر نگاشته، به پيوند قديمی و خونين ميان اروپا و شرق نزديك مي پردازد. به قلم: توماس توراه منبع: انفورماسيون «در امتداد مرزها و سنگرها» … Continue reading معرفي اثر تازه نويد كرماني “در امتداد مرزها و سنگرها”

معرفی تازه ترين اثر فرانسيس فوکوياما ؛ “هویت: نیاز به کرامت و سیاست قهر”

معرفی تازه ترين اثر فرانسيس فوکوياما ؛ "هویت: نیاز به کرامت و سیاست قهر" «مفهوم هويت به نحوي از انحاء پاشنه آشيل دموكراسي هاي مدرن امروزي است.» فرانسيس فوکوياما: "نمی توان جامعه ای را بر اساس تنوع و کثرت هويتی بنا کرد. مثل اين است که بگوييم ما در هيچ امری اشتراک نظر نداريم." به … Continue reading معرفی تازه ترين اثر فرانسيس فوکوياما ؛ “هویت: نیاز به کرامت و سیاست قهر”