معرفی تازه ترين اثر فرانسيس فوکوياما ؛ “هویت: نیاز به کرامت و سیاست قهر”

معرفی تازه ترين اثر فرانسيس فوکوياما ؛ “هویت: نیاز به کرامت و سیاست قهر”
fukuyama_34mb

«مفهوم هويت به نحوي از انحاء پاشنه آشيل دموكراسي هاي مدرن امروزي است.»

فرانسيس فوکوياما: “نمی توان جامعه ای را بر اساس تنوع و کثرت هويتی بنا کرد. مثل اين است که بگوييم ما در هيچ امری اشتراک نظر نداريم.”

به باور دانشمند معروف علم سياست، فوکوياما، اگر بناست که ‘سياست هويتی’ کنونی شيرازه ی جامعه ما را بر هم نزند و ستون هايش را نلرزاند، ناگزير از ساختن يک ‘هويت ملی’ بزرگ و فراگير هستيم، که همه در آن نقش و سهم داشته باشند. تنها بر طبل کثرت و گوناگونی و تسامح کوبيدن کافی نيست – بايستی معنا و اهميت مفهوم ‘ملت’ را به آن بازگرداند.

آفتاب از افق بيرون از اتاق هتلش در واشنگتن دی سی تازه سر زده، و فرانسيس فوکوياما هنوز صبحانه اش را ميل نکرده است. اما از آنجا که اين دانشمند پر آوازه ی آمريکايی علم سياست – که بعد از نگاشتن و انتشار مقاله “پايان تاريخ” اش در سال 1989 به يکی از معروف ترين انديشمندان زنده ی دنيا بدل گشته است – در حال انجام تور معرفی تازه ترين اثرش “هویت؛ نیاز به کرامت و سیاست قهر” است، صبح ها زود از خواب برمی خيزد.

فوکوياما در گفتگوی تلفنی اش با انفورماسيون می گويد: “سياست هويتی ای، که در هر دو طيف و جناح راست و چپ به درجات بالايی عملی می شود، بی اندازه مشکل آفرين است، چرا که اين سياست بر درک و فهمی صلب و بی جان از مفهوم هويت بنا گرديده است، که مشخصات بارز آن عبارتند از مفهوم نژاد، قوميت و مذهب.”

او با طمانینه و آرامش خاطر سخن می گويد و جملاتش کامل و بی عيب و نقص اند. به گفته خودش، او ساليان سال است که در اين حيطه انديشه می کند، گرچه ابتدا با روی کار آمدن و پس از برد انتخاباتی ترامپ بود، که او به طور جدی تصميم به نگاشتن يک اثر تازه گرفت.

(ادامه اين گفتگو را در روزنامه انفورماسيون دنبال کنيد. ترجمه تمام اين گفتگو به دليل نداشتن مجوز اشتراک مقدور نيست!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.