«The Road to Somewhere» معرفی کتــــاب

معرفي كتاب «The Road to Somewhere»
نويسنده: ديويد گودهارت

جزو ده اثر برتر ساندی تايمز

“زندگی آنگاه زيبا و خوشايند است كه ما در مسير رسيدن به جايی باشيم.” اورهان پاموک

The Road to Somewhere-1024x606

اين کتاب كه حاوي بررسی و واكاوي منسجم و بهنگامي از شکاف های سياسی و اخلاقی موجود در بريتانيای برگزيت-زده و از هم گسسته است، سعی دارد تا راه حل تازه اي ارائه دهد. گذشت چندين دهه ی پياپی از آزادی هاي اقتصادی و فرهنگی گسترده در غرب سود و فايده ای برای تمامی شهروندان آن به همراه نياورده است. آنهايي که باقي مانده اند، ناظر ظهور و بروز سياست هاي پوپوليستي در عرصه هاي فرهنگي و هويتي ای هستند كه به طرز موفقيت آميزي سياست هاي سنتي چپ و راست را به چالش فرا خوانده و به تقسيم بندی تازه ای انجاميده است: تقسيم بندی ميان هويت سيال “اکتسابی” آدمهای هر-کجايی (Anywheres)، و هويت به حاشيه رانده شده، ريشه-دار آدمهای بعضی-جايی (Somewheres). همين شکاف توضيح دهنده ماهيت برگزيت، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئيس جمهور آمريکا، سقوط يا سير نزولی اعتبار چپ متمايل به وسط، و بروز و ظهور موج تازه جريانهای پوپوليستی در سرتاسر اروپا است.

تحقیقات توجه برانگيز و اقناع کننده دیوید گودهارت پيرامون روندهای سياسی تازه در سطح كلان جهانی حاکی از آنست که واکنش “بعضی-جايی ها” بواقع پاسخی دموکراتيک در مقابل سلطه ی منافع هر-کجايی ها است، چه اين منافع داشتن درجات تحصيلی عاليتر باشد و چه در رابطه با معضل مهاجرت انبوه.

ديويد گودهارت، اروپاييان را به اين دو دسته بزرگ تقسيم مي كند تا از اين طريق توضيحي منطقي يا شايد صرفا يك روايت تصوري و فرضی براي توضيح ظهور و بروز جريان هاي اجتماعي سياسي چون برگزيت و روي كار آمدن رئيس جمهوری چون ترامپ ارائه كند. او دسته نخست را Somewheres يا “بعضي-جايي ها” مي نامد، يا كساني كه هويت خود را ناشي از احساس تعلق به يك مكان جغرافيايي خاص و آدمهاي دوروبرشان مي دانند، و به خاطر تغيير و تحولات پرشتاب اجتماعي و مهاجرت انبوه مهاجران به كشورشان نوعي احساس گمگشتگي و متضرر شدن دارند. دسته ديگر يا Anywheres يا “هر -كجايي ها” هستند كه هويت شان “اکتسابی” است و آنرا مديون كار و شغل و تخصص و تحصيلات خود مي دانند.

گودهارت جهاني را نشانمان مي دهد كه بواسطه وجود و حضور عوامل و رخدادهايي چون برگزيت و ترامپ چندپاره شده است، و اين كه “هر-كجايي ها” براي اين كه شانسي در تقابل و رويارويي با خيزش پوپوليسم داشته باشند، ناچارند به ارزش ها و باورهاي “بعضي-جايي ها” احترام گذاشته و آنها را درك كنند.

David Goodhart: Anywheres versus Somewheres

Viewsnight is BBC Newsnight’s place for ideas and opinion. Here, David Goodhart, from the think tank Policy Exchange, argues that the UK is divided into two rival camps. He is author of the new book The Road to Somewhere: the populist revolt and the future of politics.

https://www.bbc.com/…/david-goodhart-anywheres-versus-somew…#

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.