Featured

جنبه های زبانشناختی ترجمه

جنبه های زبانشناختی ترجمه نوشته: رومن‌ یاکوبسن   برتراند راسل بر این باور بود که «کسی معنای ‘پنیر’ را می داند که شناختی غیر-زبانی از پنیر داشته باشد.» حال اگر ما با پیروی از ایده اصلی راسل «بر جنبه های زبانی مرتبط با مسائل سنتی فلسفی تاکید ورزیم»، ناگزیر از قبول این واقعیت خواهیم بود … Continue reading جنبه های زبانشناختی ترجمه