نویسنده و خیال

نویسنده و خیال زیگموند فروید ... بگذارید مطالعه مان را با بررسی و شناخت برخی از ویژگی های خیالپروری آغاز کنیم. می توان گفت که فرد خوشبخت هیچگاه خیالپروری نمی کند. این امر تنها شامل حال انسان ناخشنودی است که امیال و خواسته هایش ارضاء نشده اند. امیال و خواسته های ارضاء نشده نیروی محرک … Continue reading نویسنده و خیال

Featured

رد پاهای دیگری

«رد پاهای دیگری» میشل دوسرتو بگذارید یک بار دیگر معضل تاریخ را از زاویه ای متفاوت مورد بررسی قرار دهیم، بر اساس یکی از آخرین افسانه های غربی ماقبل «توتم و تابو» (۱)، افسانه رابینسون کروزو. این که دنیل دفو (۲) برخلاف مورخین، که از کرونولوژی برای تنظیم گزارش های خود استفاده می کنند، دهانه … Continue reading رد پاهای دیگری

ساختار شخصیت

ساختار شخصیت نوشته: زیگموند فروید مترجم: علی یوسفی شمالی آنچه «نهاد» را به طرز ويژه ای از «خود» متمایز می کند، تمایل «خود» به ایجاد ترکیب، تمرکز و همانندسازی فرایندهای روانی است که در آن جریان دارند. «نهاد» به تمامی از این ویژگی عاری است، زیرا این ویژگی صرفن بر درجه عالی تری از نظامی … Continue reading ساختار شخصیت