الیف شفق از جنگ ترکیه با آزادی بیان سخن می گوید

مأموران پلیس خواستار دیدن و بررسی کردن کتاب های من بودند”: الیف شفق از جنگ ترکیه با آزادی بیان سخن می گوید «در ترکیه شخصیت های تخیلی ادبیات داستانی به دليل عدم رعایت عفت کلام مورد بررسی قرار می گيرند.» الیف شفق (شافاک)، نویسنده معروف ترک تبار بریتانیایی، از زمره نویسندگانی است که آثار و … Continue reading الیف شفق از جنگ ترکیه با آزادی بیان سخن می گوید