«هنر و انقلاب» ؛ هربرت ماركوزه

«هنر و انقلاب» ؛ هربرت ماركوزه تنش جاري ميان هنر و انقلاب حل ناشدني به نظر مي رسد. هنر که خود در عمل قادر به تغيير دادن واقعيت نيست، بدون انكار و نفي خود نيز نمي تواند پاسخگوی نيازهای واقعي انقلاب باشد. با وجود اين، هنر هميشه الهامات و حتي فرم خود را از جنبش … Continue reading «هنر و انقلاب» ؛ هربرت ماركوزه