«بيگانگي ؛ در گذشته و حال»

«بيگانگي ؛ در گذشته و حال» به قلم: ويلي سورنسن، فيلسوف، متفکر و نويسنده دانمـــارکی (۲۰۰۱-۱۹۲۹) برگرفته از كتاب "ميان گذشته و آينده" صص. ١٤٠-١٣٤ برگردان: علي يوسفي شمالي بيگانگي به كلمه رايجي تبدیل شده است و غالبا در معنايي چنان بديهي به كار می رود كه گويي مصداق واضح و آشكاری دارد، حال آنكه … Continue reading «بيگانگي ؛ در گذشته و حال»

«هنر و انقلاب» ؛ هربرت ماركوزه

«هنر و انقلاب» ؛ هربرت ماركوزه تنش جاري ميان هنر و انقلاب حل ناشدني به نظر مي رسد. هنر که خود در عمل قادر به تغيير دادن واقعيت نيست، بدون انكار و نفي خود نيز نمي تواند پاسخگوی نيازهای واقعي انقلاب باشد. با وجود اين، هنر هميشه الهامات و حتي فرم خود را از جنبش … Continue reading «هنر و انقلاب» ؛ هربرت ماركوزه

در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن

در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن (برگرفته از کتاب «فلسفه در عصر ما» ، کپنهاگ 1969) «بيگانگی» اشاره به فرايندی است که در آن متعلقات ذهن يا انسان برای او ناآشنا و غريب جلوه کند. قدري مشخص تر اين که اين مفهوم به روندی اطلاق ميشود که در آن ساخته و مصنوع ذهن يا … Continue reading در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن