نلسون گودمن : راه ها و شيوه های دنيــــــا-سازی

نلسون گودمن : راه ها و شيوه های دنيــــــا-سازی (نويسنده: جیلو ليو، ترجمه: علی يوسفی شمالی)   کانت بر اين باور بود که "فهم بدون ادراک (حسی) تهی است ; ادراک هم بدون فهم نابينا است." ادراک حسی بدون دخالت فهم (يا دستگاه مفاهيم يا زبان و کلمات) ممکن نيست. حتی ديدن يا مشاهده خود … Continue reading نلسون گودمن : راه ها و شيوه های دنيــــــا-سازی