ساختار شخصیت

ساختار شخصیت نوشته: زیگموند فروید مترجم: علی یوسفی شمالی آنچه «نهاد» را به طرز ويژه ای از «خود» متمایز می کند، تمایل «خود» به ایجاد ترکیب، تمرکز و همانندسازی فرایندهای روانی است که در آن جریان دارند. «نهاد» به تمامی از این ویژگی عاری است، زیرا این ویژگی صرفن بر درجه عالی تری از نظامی … Continue reading ساختار شخصیت