نقد فيلم پسربچگی

نقد فيلم پسربچگی «چرا تمجيد و تحسين يکصدای منتقدان سينمايی از فيلم 'پسربچگی' برای نقد فيلم بد است - و همين طور هم برای خود 'پسربچگی'» «"فرهنگ نقادی ما "فرهنگ اغراق، مبالغه، و گزافه گويی است،" فرهنگی که در آن ميل شديدی به جلا دادن و براق سازی فيلمها و شاهکار خواندن آنهاست، شايد به … Continue reading نقد فيلم پسربچگی

«آلن بديو: يک عمر نوشتن»

«آلن بديو: يک عمر نوشتن» "امروزه انسانهای زيادی هستند که لذت عشق را نمی شناسند. آنها از لذت و تمتع جنسی باخبرند، اما همه ميدانيم لاکان درباره لذت جنسی چه نظری داشت." عشق، به گفته برجسته ترين فيلسوف زنده فرانسه، "عهد و پيمانی ميان دو نارسيست يا خودشيفته نيست، بل که بيشتر از آنست. عشق … Continue reading «آلن بديو: يک عمر نوشتن»

«سرباز گمنام سينمــــا ؛ معمّای کاسپر هاوزر»

«سرباز گمنام سينمــــا ؛ معمّای کاسپر هاوزر» نوشته: راجر ايبرت ترجمه: علی يوسفي شمــــالی فيلمهای ورنر هرتسوک ارتباط چندانی با "نقش آفرينی" به معنای قراردادی کلمه ندارند. او موقعی از نقش آفرينی بازيگرانش احساس رضايت ميکند که ببيند تمام محتويات کاراکترشان را جذب و از آن ِ خود کرده و آنرا با شدت و حدتی … Continue reading «سرباز گمنام سينمــــا ؛ معمّای کاسپر هاوزر»