Featured

« فلسفۀ نه »

« فلسفۀ نه » گاستون باشلار ... ما می خواهيم فلسفۀ شناخت علمی را همچون فلسفه ای «باز» تعريف کنيم، يعنی همچون شعور و آگاهی نزد موجودی دارای قوه درک که دستگاه مفاهیم خود را از طریق پرداختن و پروراندن عنصر ناشناخته مهیا می سازد و به واقع در جستجوی چیزی است که با تمامی … Continue reading « فلسفۀ نه »