«كشتي گرفتن با خدا و با شيطان»

«كشتي گرفتن با خدا و با شيطان» ايوب، كه به بلايي عظيم گرفتار آمده بود، از قعر چاه مصيبت پروردگار خود را به ياري طلبيد تا پرسش او را پاسخ گويد- و جواب شنيد كه: "پرسش تو بر حق است ؛ اما آيا تو براي پرسيدن آن برحق هستي؟" (**) اخيراً کتابی در اختيارم بود … Continue reading «كشتي گرفتن با خدا و با شيطان»