«تجربه هايی با زبان» ؛ مارتين هايدگر

«تجربه هايی با زبان» ؛ مارتين هايدگر "Where word breaks off no thing may be" (آخرين مصرع از شعر «كلمه» از استفان گئورگه كه هايدگر از آن در نوشتار حاضر استفاده كرده است. مترجم) ما با زبان سخن مي گوييم. اما مگر غير از تكلم يا سخن گفتن امكان ديگري براي آشنايي با زبان و … Continue reading «تجربه هايی با زبان» ؛ مارتين هايدگر