«به جهان ‘پساواقعيت’ خوش آمديد!»

«به جهان 'پساواقعيت' خوش آمديد!» فوكوياما: غرب وارد دوران سياسي كاملآ تازه اي شده است. و اين اصلأ وضعيتی خوب و اميدوار كننده نيست. چرا فوكوياما بر اين باور است كه غرب در حال "نهادزدايي شدن" است؟ "من هيچ گاه بر اين باور نبوده ام كه نظام هاي سياسي ما از ميزان شفافيت بيشتري نسبت … Continue reading «به جهان ‘پساواقعيت’ خوش آمديد!»

«كشتي گرفتن با خدا و با شيطان»

«كشتي گرفتن با خدا و با شيطان» ايوب، كه به بلايي عظيم گرفتار آمده بود، از قعر چاه مصيبت پروردگار خود را به ياري طلبيد تا پرسش او را پاسخ گويد- و جواب شنيد كه: "پرسش تو بر حق است ؛ اما آيا تو براي پرسيدن آن برحق هستي؟" (**) اخيراً کتابی در اختيارم بود … Continue reading «كشتي گرفتن با خدا و با شيطان»

«بيگانگي ؛ در گذشته و حال»

«بيگانگي ؛ در گذشته و حال» به قلم: ويلي سورنسن، فيلسوف، متفکر و نويسنده دانمـــارکی (۲۰۰۱-۱۹۲۹) برگرفته از كتاب "ميان گذشته و آينده" صص. ١٤٠-١٣٤ برگردان: علي يوسفي شمالي بيگانگي به كلمه رايجي تبدیل شده است و غالبا در معنايي چنان بديهي به كار می رود كه گويي مصداق واضح و آشكاری دارد، حال آنكه … Continue reading «بيگانگي ؛ در گذشته و حال»

«نامه‌هایی در باب تربیت زیباشناختی انسان: نامه نهم» ؛ فريدريش شيلر

«نامه‌هایی در باب تربیت زیباشناختی انسان: نامه نهم» ؛ فريدريش شيلر یوهان‌ کریستف ‌فریدریش ‌فون شیلر، فيلسوف و شاعر آزادی و آزادگی، نگاهی بسيار زيبا و عاشقانه به انسان داشت و برای او جايگاهی خاص و ارزش ويژه ای در عالم هستی قائل بود. فریدریش شيلر درباره روح و جان زيبا می نوشت که در … Continue reading «نامه‌هایی در باب تربیت زیباشناختی انسان: نامه نهم» ؛ فريدريش شيلر

نلسون گودمن : راه ها و شيوه های دنيــــــا-سازی

نلسون گودمن : راه ها و شيوه های دنيــــــا-سازی (نويسنده: جیلو ليو، ترجمه: علی يوسفی شمالی)   کانت بر اين باور بود که "فهم بدون ادراک (حسی) تهی است ; ادراک هم بدون فهم نابينا است." ادراک حسی بدون دخالت فهم (يا دستگاه مفاهيم يا زبان و کلمات) ممکن نيست. حتی ديدن يا مشاهده خود … Continue reading نلسون گودمن : راه ها و شيوه های دنيــــــا-سازی

«ليبراليسم و مفهوم فلسفی آن»

«ليبراليسم و مفهوم فلسفی آن» ماخوذ از واژه ی "ليبر" به معنی "آزاد". نحله ای از فلسفه سياسی که بر اهميت آزادی فرد و افراد انسان تاکيد دارد، و تکليف بنيادی دولت را حمايت و دفاع از آزادی های فردی انسان در مقابل همه انواع و اشکال تعرض، تجاوز، و سوء استفاده ميداند. اصل اساسی … Continue reading «ليبراليسم و مفهوم فلسفی آن»

در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن

در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن (برگرفته از کتاب «فلسفه در عصر ما» ، کپنهاگ 1969) «بيگانگی» اشاره به فرايندی است که در آن متعلقات ذهن يا انسان برای او ناآشنا و غريب جلوه کند. قدري مشخص تر اين که اين مفهوم به روندی اطلاق ميشود که در آن ساخته و مصنوع ذهن يا … Continue reading در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن