درباره مفهوم «تعهد شخصي» ؛ پل لويي لندسبرگ

درباره مفهوم «تعهد شخصي» ؛ پل لويي لندسبرگ (١) هستي ما آدميان كه خصلتي تاريخي دارد، براي داشتن سيمايي انساني نيازمند احساس مسئوليت و تعهد شخصي است. هر يك از ما به سبب حضور در جهاني مملو از تضاد و تنش، غالب اوقات همچون ناظري بي تفاوت خود را ناگزير از كنار كشيدن از بازي … Continue reading درباره مفهوم «تعهد شخصي» ؛ پل لويي لندسبرگ