«ﭘﻴﺘﺮ ﺳﻮِﺭﻳﻦ ﻛﺮﻭﻳﺮ، ﻧﻘﺎﺵ ﺩاﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺯاﺩﻩ ي ﻧﺮﻭﮊ»

«ﭘﻴﺘﺮ ﺳﻮِﺭﻳﻦ ﻛﺮﻭﻳﺮ، ﻧﻘﺎﺵ ﺩاﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺯاﺩﻩ ي ﻧﺮﻭﮊ» "ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮاﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺗﻮﺭ از ﺁﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻝ . اﻭاﺧﺮ ﻋﺼﺮ." (1883) اﺛﺮ: ﭘﻴﺘﺮ ﺳﻮِﺭﻳﻦ ﻛﺮﻭﻳﺮ, ﻧﻘﺎﺵ ﺩاﻧﻤﺎﺭﻛﻲ (1909-1851) ﭘﻴﺘﺮ ﻛﺮﻭﻳﺮ اﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ 1882 اﺯ "اﺳﻜﻪ ﻳﻦ" ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺩاﻧﻤﺎﺭﻙ ﺩﻳﺪﻥ ميکند. ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ي ﻭاﻓﺮﺵ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﺤﻴﻄ … Continue reading «ﭘﻴﺘﺮ ﺳﻮِﺭﻳﻦ ﻛﺮﻭﻳﺮ، ﻧﻘﺎﺵ ﺩاﻧﻤﺎﺭﻛﻲ ﺯاﺩﻩ ي ﻧﺮﻭﮊ»

«معصوميت هنر» ؛ موريس مرلوپونتي

«معصوميت هنر» ؛ موريس مرلوپونتي هنر و بويژه هنر نقاشی از منبع تأثيرات حسی خام سرچشمه می گيرد. کسانی که عمل کردن را يگانه شاخص همه چيز مي دانند، درباره هنر و تأثيرات حسی هيچ نميدانند. اينان تنها کسانی هستند که در باور خود به تمامی بی تقصيرند. از نويسنده يا فيلسوف اظهار نظر يا … Continue reading «معصوميت هنر» ؛ موريس مرلوپونتي