«به جهان ‘پساواقعيت’ خوش آمديد!»

«به جهان 'پساواقعيت' خوش آمديد!» فوكوياما: غرب وارد دوران سياسي كاملآ تازه اي شده است. و اين اصلأ وضعيتی خوب و اميدوار كننده نيست. چرا فوكوياما بر اين باور است كه غرب در حال "نهادزدايي شدن" است؟ "من هيچ گاه بر اين باور نبوده ام كه نظام هاي سياسي ما از ميزان شفافيت بيشتري نسبت … Continue reading «به جهان ‘پساواقعيت’ خوش آمديد!»

«كشتي گرفتن با خدا و با شيطان»

«كشتي گرفتن با خدا و با شيطان» ايوب، كه به بلايي عظيم گرفتار آمده بود، از قعر چاه مصيبت پروردگار خود را به ياري طلبيد تا پرسش او را پاسخ گويد- و جواب شنيد كه: "پرسش تو بر حق است ؛ اما آيا تو براي پرسيدن آن برحق هستي؟" (**) اخيراً کتابی در اختيارم بود … Continue reading «كشتي گرفتن با خدا و با شيطان»

نلسون گودمن : راه ها و شيوه های دنيــــــا-سازی

نلسون گودمن : راه ها و شيوه های دنيــــــا-سازی (نويسنده: جیلو ليو، ترجمه: علی يوسفی شمالی)   کانت بر اين باور بود که "فهم بدون ادراک (حسی) تهی است ; ادراک هم بدون فهم نابينا است." ادراک حسی بدون دخالت فهم (يا دستگاه مفاهيم يا زبان و کلمات) ممکن نيست. حتی ديدن يا مشاهده خود … Continue reading نلسون گودمن : راه ها و شيوه های دنيــــــا-سازی