Featured

رد پاهای دیگری

«رد پاهای دیگری» میشل دوسرتو بگذارید یک بار دیگر معضل تاریخ را از زاویه ای متفاوت مورد بررسی قرار دهیم، بر اساس یکی از آخرین افسانه های غربی ماقبل «توتم و تابو» (۱)، افسانه رابینسون کروزو. این که دنیل دفو (۲) برخلاف مورخین، که از کرونولوژی برای تنظیم گزارش های خود استفاده می کنند، دهانه … Continue reading رد پاهای دیگری

Featured

« فلسفۀ نه »

« فلسفۀ نه » گاستون باشلار ... ما می خواهيم فلسفۀ شناخت علمی را همچون فلسفه ای «باز» تعريف کنيم، يعنی همچون شعور و آگاهی نزد موجودی دارای قوه درک که دستگاه مفاهیم خود را از طریق پرداختن و پروراندن عنصر ناشناخته مهیا می سازد و به واقع در جستجوی چیزی است که با تمامی … Continue reading « فلسفۀ نه »